คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงสุชาวรัญ บุตรแสง
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ประถมศึกษา ปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงฐิตินันท์ โสสุด
ตำแหน่ง : รองประธาน
ระดับชั้น : ประถมศึกษา ปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงจิตตินี หงส์ภูมี
ตำแหน่ง : รองประธาน
ระดับชั้น : ประถมศึกษา ปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงวรัชยา วงศาศร๊
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ประถมศึกษา ปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงขวัญข้าว ภูมิแสง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ประถมศึกษา ปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงวรรนภา ยิ่งใหญ่
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ประถมศึกษา ปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงกัญญารัตน์ สีชมพู
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ประถมศึกษา ปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงมัลลิกา จันทรา
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ประถมศึกษา ปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงสุมาลี เกศาพรม
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ประถมศึกษา ปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงจิราภรณ์ เฉยฉิว
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ประถมศึกษา ปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงฐิติรัตน์ สังขเชวง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ประถมศึกษา ปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายพีรัชชัย เบาราญ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ประถมศึกษา ปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายธีรภัทร อำภาทิพย์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ประถมศึกษา ปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายดนัย พรรณขาม
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ประถมศึกษา ปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายเจตพิพัตธ์ สะหะขันธื
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ประถมศึกษา ปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายธเนศ คาดประครอง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ประถมศึกษา ปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายธนภัทร ใจจินา
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ประถมศึกษา ปีที่ 6