คณะผู้บริหาร

นายนิคม ชากัน
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางพิชญาณ์ภา จันทร์แจ่มภพ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา