ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการเปิดปิดภาคเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓
โพสเมื่อ : 13 พ.ย. 63
17 มิถุนายน 2563 เรียนเชิญผู้ปกครองและนักเรียน โรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์ ประชุมและรับเงินค่าเครื่อง
โพสเมื่อ : 15 มิ.ย. 63
18/5/2563 นักเรียนเรียนรู้ทางไดลผ่านดาวเทียม DLTV Lean Form Homeเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ตามช่องท
โพสเมื่อ : 18 พ.ค. 63
กลุ่มเครือข่ายสามชัย ได้จัดทำกีฬากลุ่มเครือข่ายประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 18-20 เดือน ธันวาคม 25
โพสเมื่อ : 17 ธ.ค. 62
คำสั่งโรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์ ที่ ๑๖๕/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบมาตรฐานการประกันคุณภา
โพสเมื่อ : 22 พ.ย. 62
คำสั่งโรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์ ที่ ๑๘๕ /๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศตรวจสอบการประกันคุณภาพภาย
โพสเมื่อ : 22 พ.ย. 62
ประกาศโรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โพสเมื่อ : 22 พ.ย. 62
ประกาศโรงเรียนสามชัยอุดวิทย์ เรื่อง กำหนดค่าเป้ามาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภาย
โพสเมื่อ : 22 พ.ย. 62
โรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์ ได้จัดทำกีฬาภายใน ในวันที่ 20-21 เดือน พฤศจิกายน 2562
โพสเมื่อ : 13 พ.ย. 62
โรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์ เปิดทำการเรียนประจำภาคเรียนที่ 2/2562
โพสเมื่อ : 13 พ.ย. 62