กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางศิริวรรณ ถิตย์รัศมี
ครู คศ.3

นายอนันต์ เปี่ยมดี
ครู คศ.3

นาย อนุชิต แสงสวัสดิ์
ครู คศ.3

นางสาวกัญนิกา ปัญจิตร
ครู คศ.3

นายสำราญ โสทา
ครู คศ.2