กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นาสาวประภาพร อันสงครา
ครู คศ.3

นางสาววัชราภรณ์ บุตรอินทร์
ครู คศ.3