คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายคอย บันโสภา
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายดาม เกษาพรม
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายจตุพร พลเสน
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายนิพนธ์ อิจรีย์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายจันทร์ศรี นิลสุวรรณ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายบรรจง สาระวัน
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายประเคน การประเสริฐ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายสกล เหมวิพัฒน์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายสุกัน พันธ์กุล
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นางบุญมี แก่นพุฒ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญทัน วิชาสูง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : พระครูโอภาสโพธินันท์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : เจ้าอธิการสุขสุทันโต
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายประยุทธ เพิ่มพูล
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ