ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโดยสังเขป
          โรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์ ก่อตั้งวันที่ 18 พฤษภาคม 2541 ตั้งอยู่ที่บ้านเลขที่ 121 หมู่ 8 ตำบลหนองช้าง อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์   โทรศัพท์ 0- 4381- 8048  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
              โรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์ จัดการเรียนการสอนโดยใช้หลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์ ตั้งแต่ระดับอนุบาล 1 ถึง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รวมห้องเรียนทั้งหมด 16 ห้อง โรงเรียนมีพื้นที่ทั้งหมด 15 ไร่  2  งาน  67  ตารางวา  รับผิดชอบนักเรียนในเขตบริการของโรงเรียน 3 หมู่บ้าน  ได้แก่ หมู่ที่ 4 ตำบลสำราญ หมู่ที่  12  ตำบลสำราญใต้ และหมู่ที่  8  ตำบลหนองช้าง ทั้ง  3 หมู่บ้านอยู่ในท้องที่อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์
            สภาพพื้นที่ของโรงเรียนมีสภาพทั่วไปเป็นหินกรวด แบ่งลักษณะพื้นที่เป็น 3 ระดับความสูงได้แก่ ระดับที่  1 เป็นระดับที่อยู่สูงที่สุด พื้นที่เป็นหน้าดิน เดิมโรงเรียนใช้ทำประโยชน์ในการเกษตร ระดับที่  2  เป็นระดับกลางทางโรงเรียนได้วางแผนใช้เป็นสถานที่ก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบอื่นๆ ซึ่งมีสภาพเป็นหินกรวด เนื่องจากเจ้าของที่เดิมขุดหน้าดินไปขาย ระดับที่ 3  เป็นระดับต่ำ ทางโรงเรียนใช้เป็นสนามฟุตบอลของโรงเรียน