พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจโรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์ (Mission)
       1. ส่งเสริม สนับสนุนผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
       2. ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนมีทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
       3. ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนเห็นคุณค่า  อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย
       4. ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนใช้เทคโนโลยี
       5. ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม พร้อมเป็นคนดีในสังคม