หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์ ปีการศึกษา 2562

 
ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
13
21
34
2
อบ.3
22
24
46
2
รวม อบ.
35
45
80
4
ป.1
23
29
52
2
ป.2
35
27
62
2
ป.3
32
23
55
2
ป.4
34
28
62
2
ป.5
26
35
61
2
ป.6
21
36
57
2
รวมประถม
171
178
349
12
 
       
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562