คณะครูระดับชั้นปฐมวัย

นางสมเพียร ปัญจิตร
ครู คศ.3

นางสาวเบญจภรณ์ จิรมหาศาล
ครู คศ.1

นางสาวสุมิตรา เขจรจิตร
ครู คศ.1

นางสาวรัตนา หงษ์จำนงค์
ครูอัตราจ้าง