กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางอารีรัตน์ คาดีวี
ครู คศ.3

นางสาวสุภาพร ลุนาวงค์
ครู คศ.2

นางวัชราภรณ์ รักษ์มณี
ครู คศ.3