บุคคลกรในโรงเรียน

นางสายฝน สุรินทร์
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางมยุรีย์ บุบพาที
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นายรุ่งเรือง สุพรม
นักการภารโรง

นายอนุชิต บุบพาที
นักการภารโรง

นายสาธิต คณิตชยานันท์
นักการภารโรง