ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายนิคม ชากัน
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นางพิชญาณ์ภา จันทร์แจ่มภพ
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :