กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางพรสวรรค์ กระจาย
ครู คศ.3

นางสุนันทา ไชยวิเชียร
ครู คศ.3