ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ประกาศโรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์ เรื่อง ค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ Word Document ขนาดไฟล์ 60.43 KB 146718