คณะผู้บริหาร

นายประยุทธ เพิ่มพูล
ผู้อำนวยการสถานศึกษา